Algemene voorwaarden

 1.1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen New Oldiez en de afnemer. Tenzij New Oldiez uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden. Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden. 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen New Oldiez en de koper voordoet die niet in deze algemene voorwaarden omschreven is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de strekking van deze algemene voorwaarden.

1.2 Prijzen en aanbiedingen
Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. 
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is New Oldiez bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.

New Oldiez kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

1.3 Verzendkosten
De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen € 6,95 bij reguliere pakketten en EUR 3,95 bij pakketten van brievenbusformaat. De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht en de grootte van het pakket.
Als de koper meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk.


1.4 Leveringen
New Oldiez streeft er naar om alle bestellingen binnen 1-3 werkdagen doch uiterlijk 3 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres, tenzij anders aangegeven zoals opmaat gemaakte bestellingen.

Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 3 weken via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. 

New Oldiez is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.
New Oldiez is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

New Oldiez betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van New Oldiez worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

1.5 Betalingsmogelijkheden
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Het verschuldigde bedrag kan betaald worden middels bankoverschrijving.


U kunt het verschuldigde bedrag overmaken aan N. Gerressen bankrekeningnummer

NL34INGB0748642013. Na ontvangst van het bedrag zullen de artikelen aan u geleverd worden. 

1.6 Reclamatie & Retourneren
New Oldiez zal er alles aan doen om u een perfect product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier uiterlijk 72 uur na ontvangst per email van op de hoogte te stellen. New Oldiez zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen.

Indien er binnen 7 dagen door New Oldiez  geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat New Oldiez er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

Koper heeft het recht de door New Oldiez geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking.

De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.

Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet New Oldiez de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook. parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.

Wanneer de door New Oldiez afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, geldt de koop als geaccepteerd. 

1.7 Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van New Oldiez, van het personeel en de producten van New Oldiez voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. New Oldiez is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

New Oldiez aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van New Oldiez.

De aansprakelijkheid van New Oldiez is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en New Oldiez, dan wel tussen New Oldiez en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en New Oldiez, is van New Oldiez niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van New Oldiez. 

1.7 Overmacht
New Oldiez is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop New Oldiez geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor New Oldiez niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. New Oldiez heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als New Oldiez het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden. 

1.8 Privacy
New Oldiez respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.

New Oldiez maakt gebruik van cookies. New Oldiez maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. New Oldiez maakt gebruikt van de volgende cookiesdoeleinden: functionele cookies, tracking cookies en social media cookies.


1.9 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens
New Oldiez
Contact: info@newoldiez.com

Eduard Verkadestraat 38, Hengelo

KvK: 60323159
BTW-nummer: NL161346790B03

IBAN: NL72KNAB0254867855